مشاوران

دکتر الهام مصباحی

مشاور فردی، زوج درمانگر، مشاور ازدواج، درمانگر اختلالات روانشناختی

دکتر مریم صالحی

دکتر مریم صالحی

روان درمانگر، مشاور فردی، مشاور خانواده، زوج درمانگر

دکتر حسن اکبرزاده

دکتر حسن اکبرزاده

مشاور خانواده، مشاور فردی، مشاور ازدواج، زوج درمانگر

ایلا داریوش فر

روانپزشک

فاطمه حسین پور

مشاور کودک و نوجوان