دپارتمان روانپزشکی

دپارتمان روانپزشکی

دپارتمان روانپزشکی

روانپزشکی شاخه ای از پزشکی است که به سبب شناسی، علامت شناسی، تشخیص، پیشگیری و درمان اختلالات روانی می پردازد. در اختلالات روانی فرد با مشکل در تنظیم هیجانی و رفتاری مواجه می شود که بازتابی است از کژکاری فرایندهای زیستی، روانی یا رشدی فرد که می تواند با نقص کارکرد در فعالیتهای اجتماعی، عاطفی و شغلی او همراه باشد.
برخی از شایعترین اختلالات روانپزشکی:
اختلال افسردگی اساسی، اختلال شخصیت، اختلالات اضطرابی، اختلال وسواس، اختلال کم توجهی، اختلال رفتارهای اعتیادی ...
روانپزشکان و متخصصان بهداشت روانی تنها مرجع دارای صلاحیت برای تجویز داروبرای درمان بیماری های روانی هستند.

مشاوران این دپارتمان

مقالات مرتبط